1.12.2014 konferencia podnikateľov pre podnikateľov v Bratislave

dá sa podnikať slušne?

program | povolanie podnikateľa | osobnosti  | registrácia | kontakt povolanie podnikateľa

tur

Pokiaľ firma nevytvára zisk, fyzicky zanikne. Ak však existuje len pre zisk, zahynie ľudsky, spoločensky a duchovne. Zisk je ako potrava: organizmus ju musí prijímať, no nie je najvyšším cieľom bytia. Zisk je dobrý služobník, ale zlý pán. Na to, aby sa firmy a komunity naďalej rozvíjali a rástli, treba zisk. Preto rozumné využívanie zdrojov na tvorbu zisku, je zodpovedné, ak slúži vyššiemu spoločnému dobru., ako poukazuje brožúrka Povolanie.

Dokument „Povolanie podnikateľa“ (stiahnuť)

J.E. Kardinál Turkson prichádza predstaviť na Slovensko dokument s názvom “Povolanie podnikateľa“. Je to prvý ucelený dokument o osobe podnikateľa, jeho účasti na diele stvorenia, jeho nezastupiteľnej úlohe a zároveň o veľmi reálnych prekážkach podnikania.
Dokument vyzýva podnikateľov a manažérov, aby sa vnútorne našli a zamysleli sa nad motiváciou svojich rozhodnutí, ktoré neraz musia prijímať veľmi rýchlo. Je to výzva znovu objaviť v sebe povolanie podnikateľa a manažéra, ktorý bude so svojou alebo jemu zverenou firmou „vytvárať tovary, ktoré sú skutočne dobré, a poskytovať služby, ktoré skutočne slúžia; organizovať prácu, kde zamestnanci majú možnosť rozvíjať svoje danosti a talenty a vytvárať trvalo udržateľné bohatstvo, ktoré sa dá spravodlivo rozdeľovať.“ (Povolanie podnikateľa – par.80)

Citáty

„Podniky majú bezpochyby potenciál stať sa silou v prospech veľkého dobra v každej spoločnosti a mnohé napĺňajú svoje morálne a hospodárske záväzky. Na ceste k realizácii tohto potenciálu však môžu stáť mnohé prekážky. Niektoré z nich sú mimo podniku a vedenie podniku má často len obmedzené možnosti ich ovplyvniť. Môže ísť o také prekážky ako je absencia kvalitného legislatívneho prostredia, korupcia, deštruktívna konkurencia, rodinkárstvo a protekcionizmus, nadmerné zasahovanie zo strany štátu alebo kultúra nepriateľská voči podnikaniu v jednej alebo vo viacerých formách.“ (Povolanie podnikateľa – par..9)

„Oddeľovanie požiadaviek viery od práce v podniku je základný omyl, ktorý výrazne prispieva k škodám, ktoré podniky v dnešnom svete páchajú vrátane prepracovanosti na úkor rodiny alebo duchovného života, nezdravého lipnutia na moci na škodu vlastného dobra a zneužívanie ekonomickej sily na neprimerané zvyšovanie ekonomických ziskov.“ (Povolanie podnikateľa- par.10)

 

Výber z interview v El Mercurio s kardinálom Turksonom, Santiago de Chile, 31 August 2014.

Viera sa snaží osvietiť hospodársky život, aby priniesol plný rozvoj človeka. To je odveká tradícia a zároveň vždy nová výzva!

Príručka Povolanie podnikateľa bola vo svete veľmi dobre prijatá. Poukazuje na ušľachtilú povahu toho, čomu sa venuje podnikanie.
Dokument pomenováva základné dobro a význam podnikateľov. Zároveň však identifikuje niektoré morálne a duchovné problémy podnikania: nie preto, aby boli kritizované či zatracované, ale aby vyzývali k zmene. V skutočnosti nový spôsob podnikania ako povolanie vedie k väčšiemu šťastiu.

Podnikatelia nechcú redukovať seba ani svojich zamestnancov na obyčajné „vstupy” či „zdroje”. Práca každého z nás je vyjadrením našej osobnosti. Firma je vlastne komunita vo vnútri ešte väčšej komunity – našej spoločnosti. Jej „poslaním” by malo byť uspokojovať potreby tohto sveta prostredníctvom tovarov a služieb, ktoré sú samy osebe prospešné. Keď podnikanie a trhy správne fungujú a sú efektívne riadené, prinášajú nenahraditeľný príspevok k materiálnemu, ba dokonca i duchovému blahu ľudstva. Tu vidno potrebu cností, akými sú prezieravosť a veľkorysosť, ako aj praktickú múdrosť.

Kresťanská viera sa neobmedzuje na modlitebňu. Naopak, musí byť inšpiráciou pre našu prácu a pre všetko, čo robíme – i navonok. Preto tiež Matka Tereza učila, že hodnotou dlhých chvíľ modlitby je nachádzať lepší spôsob ako slúžiť ostatným.

Faktom je, že naša viera musí mať vplyv na to, ako žijeme a pracujeme. Keď je ľudská aktivita inšpirovaná vierou a pravou láskou, stáva sa predpokladom kráľovstva nebeského, ktoré je osudom nás všetkých.

Alternatívna cesta vodcovstva, ktoré je ponímané ako služba a založené na viere, poskytuje podnikateľom širší pohľad a etické sociálne princípy, ktoré im pomáhajú rozumne a verne rozoznávať požiadavky svojho podnikania.

Podnikateľ je vyzývaný, aby „vytváral tovary, ktoré sú naozaj dobré a poskytoval služby, ktoré naozaj slúžia, aby organizoval prácu tak, že jeho zamestnanci môžu rozvíjať svoj potenciál a aby vytváral udržateľné bohatstvo, ktoré možno spravodlivo rozdeľovať.”

Moja návšteva prináša rôzne príležitosti na dialóg medzi kresťanskými podnikateľmi a – vďaka médiám – s verejnosťou. Veríme, že sa podarí odstrániť múr medzi podnikaním a vierou. Naším úsilím je prispieť k posilneniu veriacich, ktorí sa venujú podnikaniu.

Prečo by mali podnikatelia brať do úvahy názory a výzvy Cirkvi?

Cirkev je vskutku dôveryhodný sprievodca a učiteľ. Pravda Ježiša Krista je naozaj dobrá správa, ktorú sa usilujeme vniesť do všetkých sfér života, vrátane podnikania.

Najdôležitejšie je, že kresťania podnikatelia musia uznať, že niet riadiacej sily bez tváre. Každá sila a faktor, ktorá nás ovplyvňuje, má tvár: stoja za nimi jednotlivci s vôľou a zodpovednosťou. Všetky finančné i podnikateľské témy sú teda etické a preto potrebujú smerovanie, ktoré ponúka brožúrka Povolanie podnikateľa.

Ide o dehumanizáciu ľudí spôsobenú túžbou a honbou za bohatstvom. V Starom zákone musia ľudia žiť ako bratia tak, aby nik netrpel nedostatkom. Ak ich honba za bohatstvom robí menej bratmi, tak bohatstvo ich dehumanizuje a núti zabúdať na Boha.

Evanjelium je „dobrá správa”. Neodsudzuje bohatstvo, ani nezaznáva zisk. Naopak, význam bohatstva je v tom, že vďaka nemu možno konať dobro. Keď nás bohatstvo zaslepí voči potrebám a utrpeniu ostatných, sú namieste tvrdé výrazy. Ježiš však nenasmeroval jedno zo svojich najtvrdších vyjadrení proti bohatým, ale proti pokryteckým náboženským vodcom! Svet sa dnes dostáva do situácie, kedy sa nedeľa stáva jedným z najdôležitejších pracovných dní v týždni.

Nedeľa nám pripomína, že výroba a spotreba nás nevlastnia. Stretávame sa s čoraz väčšou neschopnosťou ľudí poodstúpiť od ruchu a rámusu, pozastaviť sa, byť v kľude, reflektovať, aby sme znovuobjavili a potvrdili naše subjektívne ja ako centrum kontroly a zodpovednosti. Človek je tvor kontemplatívny a zároveň pracujúci.

Moje začiatky boli veľmi skromné a som za ne Bohu vďačný. Môj otec bol tesár v mangánových baniach a matka predávala zeleninu. Podnik nám poskytol dvojizbový dom, keďže nás bolo napokon desať detí. Rodičia sa museli veľmi usilovať, aby udržali rodinný rozpočet v rovnováhe. Nespomínam si na nadbytok, no ani na to, že by sme túžili mať viac. Každý rok sme sa tešili na nové oblečenie, zväčša na Vianoce. Bol to nedeľný odev, v ktorom sme chodili do kostola. Omša a iné bohoslužby si vyžadovali to najlepšie, čo sme mali. Nepatrili sme medzi bohatých, no nepovažovali sme sa ani za chudobných.

Nezabudnem na príklad mojich rodičov vo vzťahu k ťažkej práci a k oddanosti voči nášmu vzdelaniu. Všetci desiati sme získali vysokoškolské vzdelanie. Žili sme tak, ako by si to prial pápež František pre kresťanské a mnohé iné komunity na svete: skromnosť, spolupráca, starosť o tých najslabších. Viedlo to totiž k najväčšiemu šťastiu, aké naša rodina kedy zažila. Pochádzajúc z takéhoto prostredia, sme žiadnu prácu nepovažovali za podradnú. Dnes, keď sme už dospelí, nebojíme sa mať blato na topánkach. Schopnosť siahnuť na každú úroveň, aby sme vytvorili vzťah, je vzácne požehnanie, ktoré sme získali v našich začiatkoch a výchovou. A stalo sa dôležitou milosťou, keď som pôsobil ako kňaz, profesor na seminári, arcibiskup. A je tomu tak aj dnes v tom, čo robím. „moc predstavuje kapacitu slúžiť.“ Tak som porozumel všemocnosti Boha. Boh je všemocný, nie preto, že „šéfuje“ ľuďom naokolo, ale preto, lebo sa dokáže k nim skloniť a slúžiť každému z nich.

Vo svojom posolstve adresovanom Svetovému ekonomickému fóru v Davose v roku 2014, pápež František vyzdvihol výsledky, ktoré dosiahla podnikateľská obec. Povzbudil k tomu, aby sa rovnaká tvorivosť, odvaha, dômyselnosť, odbornosť a podnikateľský duch venovali „službe tým, ktorí naďalej žijú v krajnej chudobe.“